Izuzetno bitan segmenat dijagnosticiranja bolesti i njenog liječenja predstavlja laboratorijsko testiranje, koje osim preventivnog značaja ima jako veliku upotrebu u potvrdi dijagnozi neke bolesti te nadzoru rezultata liječenja. Patohistologija je nauka koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva. Ova pretraga je prvi put na raspolaganju u jednoj privatnoj ustanovi. Ono što pacijenti ne znaju jeste činjenica da i obični PAPA test kod žena svugdje u svijetu interpretiraju patolozi. Moja Klinika je jedina ustanova sa privatnom patohistologijom u Sarajevu gdje nalaze izdaju vrhunski patolozi uz raspoložive konsultacije vodećih Evropskih i svjetskih centara.