Dijagnoza karcinoma kod pacijenta obično sve druge probleme stavlja u drugi plan, što je i razumljivo obzirom da tretman ovog oboljenja prednjači u odnosu na sve druge tegobe koje pacijent može imati. Međutim, određena stanja kod ovih pacijenata mogu dati toliko značajnu simptomatologiju da dominiraju kliničkom slikom, te su bitan elemenat prilikom prezentacije ovih pacijenata.

Jedan ovakav simptom jeste bol u ruci koji se nekada sreće kod pacijenata a karcinomom dojke ili u nozi kod pacijenata sa karcinomima probavnog trakta ili ginekološkim tumorima. U oba slučaja, najčešće se radi o zahvaćanju nervnog pleksusa ruke ili noge patološkim procesom. Klinički se pacijenti obično žale na jak bol, koji je stalno prisutan, izuzetno oštar, toliko da remeti svakodnevne aktivnosti, te tipično jako loše reaguje na uobičajene medikamente koji se daju zbog boli. Radi jačine bola, te stalnog karaktera, ovi pacijenti trpe značajan pad u kvalitetu života te je ova bol bitan elemenat u nastanku depresije kod ovih bolesnika.

Ovaj poremećaj (koji se stručno naziva pleksopatija) može nastati kao rezultat dva odvojena procesa kod ovih bolesnika: u prvom slučaju maligne stanice infiltriraju nervni pleksus ruke (ili noge) te upravo ova maligna infiltracija uzrokuje poremećaje. U drugom slučaju, pleksus biva oštećen kao kolateralna struktura tokom zračenja tumora kod ovih pacijenata. Klinička slika se u biti malo razlikuje kod ova dva mehanizma, ali je naravno, za drugi mehanizam, neophodno da je pacijent prethodno bio podrvgnut radioterapiji, tj. zračenju tumora. Kasnije se u toku bolesti javljaju ispadi osjetljivosti u pogođenom ekstremitetu. Sliku kod ovih pacijenata dodatno komplikuje hemoterapija, obzirom da su neki od hemoterapeutika poznati po izazivanju oštećenja perifernih nerava.

Za postavljanje dijagnoze, neophodan je kvalitetan i detaljan neurološki pregled nakon čega se pacijentu radi pretraga pod nazivom elektromioneurografija (popularno EMNG) koja ispituje načine sprovođenja impulsa u nervima te oštećenja u istim strukturama. Ove pretrage su od velikog značaja, jer je uvođenje adekvatne terapije ovisno o pravovremeno postavljenoj dijagnozi. Ne trebamo zaboraviti da kvalitet života kod ovih pacijenata u najvećoj mjeri ovisi od poremećaja koji nisu nužno direktno povezani sa njihovim malignim oboljenjem.

Prim. dr. Emir Talirević