Na žalost, rijetke su osobe koje se u svome životu nisu susrele sa slučajem da je nekome njemu poznatom ustanovljeno postojanje neke promjene, bilo da se radilo o uvećanom limfnom čvoru, kvržici na dojci ili polipu na debelom crijevu koji je slučajno otkriven na preventivnom, kolonoskopskom pregledu. Sam šok od iznenađenja vrlo brzo mijenja jedan drugi, jednako težak osjećaj – osjećaj iščekivanja dijagnoze.

Ono što pacijenti i njihove porodice obično ne znaju jeste da je operativni zahvat kojim se uzima isječak tkiva, ili vrši odstranjivanje mase za koju se klinički pretpostavlja da je tumorska, tek prvi i obično lakši korak u nastavku njihovog liječenja. Sva raspoloživa klinička dijagnostika, uključujući CT, MRI ultrazvučna i druga dijagnostika nije u mogućnosti dati jasnu dijagnozu, čak i kada je kliničar u potpunosti siguran o čemu se radi. Nastavak liječenja u ovim situacijama je direktno povezan sa dobijanjem egzaktne, patohistološke dijagnoze koja ima za cilj više stvari:

da potvrdi kliničke sumnje o kojem se oboljenju radi
da potvrdi adekvatnost operativnog zahvata kojem je pacijent bio podvrgnut
da ispita stepen progresije oboljenja i eventualnu zahvaćenost drugih organa
da odgovori na kliničko pitanje o stepenu agresivnosti prisutnog oboljenja
da odgovori na kliničko pitanje koji je lijek optimalan u liječenju određenih malignih tumora
Značaj brze i precizne patohistološke dijagnoze je ogroman. Brza dijagnoza pacijentu omogućava brz početak hemoterapije, radioterapije i na taj način pacijentu pruža najveće šanse preživljavanja ukoliko se radi o malignom oboljenju. Imunohistohemijska bojenja daju podatke o tome kako će određeni tumor reagovati na određenu hemoterapiju te je na taj način moguće odabrati najbolju kombinaciju lijekova. Ispitivanje rubova isječka ili operativnog uzorka daje informaciji o potrebi za eventualnim adjuvantnim zračenjem ili ponovnom operacijom što opet sprečava pojavu bolesti na ranije operisanom dijelu.

Na žalost, radi velikog opterećenja i malog broja raspoloživih patologa, na nalaze se čeka i po nekoliko mjeseci što za posljedicu ima lošije rezultate liječenja. Također, postavljanje dijagnoze određenih tipova tumora obično zahtijeva nekoliko bojenja različitim susptancama prije nego što je moguće postaviti konačnu dijagnozu. Iz ovih razloga, biopsija predstavlja ključni elemenat u liječenju i evaluaciji pacijenata sa različitim oboljenjima, i brz, kvalitetan nalaz pruža najveće mogućnosti preživljavanja pacijentima kod kojih se ustanovi da boluju od malignih tumora.

dr. Jelena Šehović

specijalista patolog