Odjeljenja Moje Klinike

Odjeljenja Moje Klinike

Molimo, odaberite željeno:

Jedinica opservacije i poluintenzivne njege

Jedinica opservacije i poluintenzivne njege je opremljena sa dva kreveta uz puni monitoring svih vitalnih parametara te je na raspolaganju našim pacijentima u periodu evaluacije te stabilizacije njihove bolesti. Jedinica raspolaže sa kisikom, neinvazivnim monitoringom koji uključuje krvni pritisak, saturaciju O2, respiracije, dvije temperature te svu potrebnu medikamentoznu terapiju. Jedinica uključuje portabilni ultrazvuk, EKG, pulsne oksimetre, setove za centralni venski put, set za intubaciju uz Ambu masku. Svi pacijenti smješteni u ovu jedinicu imaju kontinuirani medicinski nadzor uz prisustvo medicinske sestre kroz čitav njihov boravak u Jedinici.

Mobilni tim Moja Klinika Plus

Svi članovi programa Moja Klinika Plus na raspolaganju imaju 24-satnu raspoloživost call centra te mobilne ekipe koja je opremljena portabilnim ultrazvukom, EKG aparatom, pulsnim oksimetrom, portabilnom laboratorijom i odgovarajućom medikamentoznom terapijom. Ova usluga je na raspolaganju isključivo članovima Moja Klinika Plus programa. Za više informacija o članstvu u programu, kontaktirajte call centar Moje Klinike.

Laboratorijska medicina i patohistologija

Izuzetno bitan segmenat dijagnosticiranja bolesti i njenog liječenja predstavlja laboratorijsko testiranje, koje osim preventivnog značaja ima jako veliku upotrebu u potvrdi dijagnozi neke bolesti te nadzoru rezultata liječenja. Patohistologija je nauka koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva. Ova pretraga je prvi put na raspolaganju u jednoj privatnoj ustanovi. Ono što pacijenti ne znaju jeste činjenica da i obični PAPA test kod žena svugdje u svijetu interpretiraju patolozi. Moja Klinika je jedina ustanova sa privatnom patohistologijom u Sarajevu gdje nalaze izdaju vrhunski patolozi uz raspoložive konsultacije vodećih Evropskih i svjetskih centara.

Ginekološko odjeljenje

Ženske bolesti i njihova prevencija su značajan dio svake zdravstvene ustanove pa tako i naše. Moja Klinika takođe prva uvodi terapiju radiofrekventnom energijom koja predstavlja liječenje izbora za uklanjanje kondiloma i za konizaciju grlića maternice kod postojanja prekanceroznih lezija. Ginekološkim odjeljenjem upravlja Dr. Rada Rakić-Kovačević.

Neurološko odjeljenje

Bolesti nervnog sistema, među kojima se nalazi i moždani udar, predstavljaju drugi vodeći uzrok smrtnosti u svijetu i njima se posvećuje velika pažnja. Ono što javnost ne zna jeste da veliki broj ovih oboljenja danas uspješno liječimo. Pacijentima je u neurološkom odjeljenju Moje Klinike na raspolaganju Savjetovalište za bol, Savjetovalište za cerebrovaskularne bolesti, Savjetovalište za epilepsiju te Tim za rehabilitaciju nakon moždanog udara. Svim aktivnostima ovoga odjeljenja rukovodi Prim. Dr. Emir Talirević.

Dijagnostičko odjeljenje

Dijagnoza predstavlja ključ u uspješnom liječenju. Jako često u našoj praksi susrećemo pacijente koji nemaju tačnu dijagnozu ili čak imaju pogrešnu što za posljedicu ima značajno kašnjenje u terapiji i često trajne posljedice po zdravlje pojedinca. Moja Klinika prilazi svakom pacijentu sa jednakom pažnjom i evaluira simptome te postavlja egzaktnu dijagnozu. Šef odjeljenja dijagnostičke medicine je Prim. Dr. Emir Talirević.

Interna medicina

Interna medicina je sveobuhvatna grana medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti svih unutrašnjih organa. Šef odjeljenja interne medicine je Prim. dr. Emir Talirević.